Hvordan vi jobber på Aktivitetsskolen Bestum

Et overordnet tema framover blir «Jeg i verden». Temaet antyder at vi alle er del av noe større, at våre holdninger og handlinger har innvirkning på samspillet med hverandre og på omgivelsene.

Framover vil vi ha et overordnet fokus på helse, miljø, kultur og natur. Dette er betydelige dimensjoner i menneskets virke, og vesentlige områder for å sette i gang en prosess slik at barna utvikler en større forståelse av seg selv i verden.

Helse
Effekten av god helse, både fysisk og psykisk, er betydningsfull. God helse danner grunnlag for trivsel, økt glede og større utholdenhet i hverdagen. Fysisk aktivitet og et variert og næringsrikt kosthold, er begge med på å legge grunn for en kropp og et hode som er i kontinuerlig vekst og utvikling. Fysisk aktivitet har også positiv effekt på psykologiske tilstander som humør, stress og selvfølelse.

Vi vil gi barna daglig tilbud innen lek og fysisk aktivitet, og oppretter fordypningsområdene
«Bestum Idrettsakademi» og «Naturekspertene», samt «Utebasen». Her blir det både lek og fysisk aktivitet i gymsalen, skolegården og naturen. I fordypningsområdet «Master Chèf» vil barna lære om kosthold, samt å lage god og næringsrik mat. Her vil de også lære litt om helse og hygiene.

Miljø
En god fysisk og psykisk helse fordrer at man trives og har det bra, og berører vårt forhold til oss selv, til våre nærmeste og til miljøene vi er en del av.Familien og hjemstedet kan være et slikt miljø, og skolen et annet.Miljø er en betegnelse på omgivelser som har innvirkning på oss som enkeltindivider og som gruppe.Et godt skolemiljø handler om både det fysiske miljøet og det sosiale miljøet, eller psykososiale miljøet som det også betegnes. Trivsel er en av de viktigste forutsetningene for å lære og utvikle seg som menneske. Et godt psykososialt miljø fremmer både trivsel, helse og læring, og kjennetegnes av at barna gis en mulighet til å delta aktivt og utfolde seg, slik at de opplever glede, mestring og læring. Et godt psykososialt miljø er preget av samhørighet og positive forhold mellom barna.

Sosial kompetanse er tett knyttet til det psykososiale miljøet. Hvor det psykososiale miljøet handler om hvordan vi er mot hverandre i et felleskap, handler sosial kompetanse om hvordan den enkelte tilordnerseg fellesskapet. Sosial kompetanse er et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som er nødvendige for å mestre ulike sosiale miljøer. Å være sosialt kompetent i forhold til jevnaldrende dreier seg om å mestre og tilpasse seg ulike miljøer med sosiale verdier, krav og normer på lik linje med det som finnes i sosiale miljøer mellom voksne. Sosial kompetanse utvikles først og fremst i det daglige, uformelle samspillet med voksne og medelever.

Aktivitetsskolen vil bidra til å fremme barnas sosiale ferdigheter og et godt psykososialt miljø.
Vi vil videreutvikle det gode arbeidet vi har gjort, og jobbe aktivt for å befeste et miljø hvor anerkjennelse og toleranse står på dagsorden. Vi vil fortsette å jobbe aktivt og målrettet for at alle barn skal føle seg inkludert i fellesskapet i klassen, på trinnet og skolen forøvrig. Vi skal slå ned på krenkende atferd, og vil ha et spesielt fokus på upassende språkbruk, mobbing og ekskludering.

Vi oppretter «Vennskapsbasen», «Verkstedet» og «Verdensrommet»,hvor vi vil ha fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse.Gjennom prosjektet "Bestumvenn" vil barna kunne sette ord på egne tanker, meninger og følelser.Sosial og emosjonell læring er en prosess for å utvikle grunnleggende sosiale og emosjonelle ferdigheter hos barna. Dette dreier seg om ferdigheter som å gjenkjenne og håndtere egne følelser, sette seg inn i andres perspektiv, etablere og opprettholde positive relasjoner, ta ansvarlige avgjørelser og å håndtere sosiale situasjoner konstruktivt. Ved å utvikle barnas sosiale og emosjonelle kompetanse, økes deres evne til å ta andres perspektiv, og derigjennom til å kunne ta hensyn til andres behov og til å kunne inngå i en mer støttende samhandling.

Vi oppretter «AKS-rådet», hvor elever fra de enkelte trinn er representert. Elevmedvirkning kan bidra til at elevene opplever å ha mer kontroll over sin situasjon på skolen og aktivitetsskolen og dermed oppfatter miljøet som mer forutsigbart. Elevmedvirkning kan også bidra til at elever identifiserer seg med skolens sosiale regler, og føre til at elevene tar mer ansvar for hverandre også når voksne ikke er tilstede. Trinnmøter kan bidra til at barna utvikler en forståelse for medelevers perspektiv, og ta hensyn til hverandres ønsker og behov. Gjennom trinnmøter og AKS-rådet vil barna kunne utvikle en større forståelse for hvordan vi som mennesker er med på å påvirke vårt miljø.

Kultur
Kultur er et begrep som kan forstås på forskjellig vis. Her menes alt som er skapt av mennesker, og innebærer ideer, verdier, normer og regler. En del av kulturen er normer og regler - for eksempel at det er galt å stjele og å mobbe. En annen del er ritualer som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Disse ritualene har tradisjonelt vært religiøse, og religion har ofte en sterk tilknytning til kultur. Men i Norge har vi også 17. mai-feiringen som et ritual de fleste av oss deltar i. Enten ritualer er religiøse eller ikke, gjør de at vi føler samhørighet med hverandre.

Gjennom prosjektene "Verdens beste AKS" og "Reisen på kartet", vil vi starte i vårt nærmiljø på Aktivitetsskolen og fortløpende utvide våre grenser ut i verden. Førstnevnte prosjekt skal gjøre oss kjent med rutiner og regler, og hvordan vi er mot hverandre. Videre vil vi fokusere på bevissthet rundt mobbing og rasisme, hvordan kultur og miljø påvirker hvordan vi er og hvordan det forventes at vi skal være. Det endelige målet er at barna skal få en økt bevisstgjøring på hvilken rolle de har blant menneskene rundt seg, både nært og fjernt – "jeg i verden".

Kulturell aktivitet er også helsebringende, enten det dreier seg om å være med i et rockeband eller kor, eller som tilskuer til en fotballkamp eller et teaterstykke.
Vi oppretter fordypningsområdene «Institute of Performance» og «Bestum ART». Her får barna prøvd seg innen bl.a. sang, musikk, dans og teater, eller innenfor de tradisjonelle håndverksfagene, hvor vi vil tilby kurs i bl.a. smykkedesign, keramikk, skulptur og malerkunst.

Natur og miljø
Å gå tur i naturen er kanskje litt typisk norsk. Det er kanskje ikke så rart - Norge er et vakkert land med sine høye fjell og dype fjorder. Men naturen er ikke bare helsebringende i form av sin storslåtte natur eller som boltreplass for aktivitet og tur. Naturen gir oss et livsgrunnlag. Uten naturen får vi hverken rent vann eller frisk luft. Naturen renser lufta vi puster inn, vannet vi drikker, og jorda vi dyrker maten vår i. Den gir oss energi, medisiner og materialer. Men "vårt" levesett kan også ha innvirkninger på naturgrunnlaget og miljøet. Jordkloden "svetter". Vårt overforbruk av naturens ressurser har ringvirkninger på vårt livsgrunnlag og dermed vår levemåte. Vi er avhengige av samspillet av planter, dyr og landskap.
«Naturekspertene» vil bl.a. lære om organismer, biologisk mangfold, næringskjeder og kretsløp, samt resirkulering, gjenbruk og fornybar energi. Vårt mål er at barna utvikler en økt miljøbevissthet gjennom årene på Aktivitetsskolen Bestum. I fordypningsområdet «Petter Smart» vil vi forske litt på naturlige fenomener, som vann i ulike former, luft, lys og lyd.