Instituttet

Aktiviteter og arbeid med kunst- og kultur i AKS inspirerer elevene til å bruke fantasien og bidrar til nysgjerrighet og skaperglede. Kunstneriske uttrykk som musikk, dans, drama, visuell kunst, film og litteratur er viktige for alle mennesker. Elevene får en bredere forståelse for både omverdenen og seg selv i møte med kunst og kultur. Elevene utvikler evne til nysgjerrighet og evner til samarbeid i skapende prosesser. Den enkelte AKS sørger for et variert tilfang av materiale som f.eks. bøker, bilder, musikk og materiell til utkledning og forming. Det tilrettelegges også for at elevene får møte profesjonell kunst og kultur, for eksempel
gjennom utflukter eller arrangementer.

Elevene
• får ukentlig erfaring med ulike kunst- og kulturuttrykk
• skaper kunst- og kulturuttrykk på egenhånd, i samarbeid med andre elever og med medarbeiderne
• får ta med selvlagede produkter hjem
• får oppleve ulike kunst- og kulturtilbud, og gis mulighet til å snakke om og reflektere over opplevelsene

Medarbeidere
• tilrettelegger for minst ett besøk på kunst- og/eller kulturinstitusjon i året
• tilrettelegger for at elevene skal få utforske og finne kunst- og kulturuttrykk som den enkelte
elev trives med
• motiverer elevene til å finne sine uttrykksformer og få utfolde skaperglede
• anerkjenner verdien av å la elevene utfolde seg i kreative prosesser
• tilrettelegger for at elevene får bruke både muntlig og skriftlig uttrykksform innen kunstog kulturaktiviteter

Kurs