Strategisk plan

Skrivebok og penn

Bestum skole har som sitt viktigste mål å utvikle rause og robuste barn, med empati, god selvfølelse og et faglig utgangpunkt som gjør dem i stand til å mestre livet. I dette arbeidet vektlegges både faglig kunnskap og kompetanse, så vel som sosiale ferdigheter og utvikling av god psykisk helse. Livsmestringsperspektivet handler for oss om grunnleggende ferdigheter, solid fagkunnskap og kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter, god psykisk helse og robusthet til å møte fremtidens utfordringer. Bestum skole skal gi sine elever de beste forutsetninger for å fullføre og bestå videregående utdanning slik at de kan skape seg gode liv.

Bestum skole har over tid hatt svært gode resultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Skolen er veldig opptatt av å opprettholde et høyt læringstrykk hvor basisfagene står sentralt og der de praktiskestetiske fagene skal styrkes. Skolen har ambisjoner om å prestere svært godt faglig med ytterst få elever på nivå 1 og et stort flertall på nivå 3 på nasjonale prøver. For å nå målsetningen vil skolen ha fokus på tidligere innsats, god monitorering og oppfølging av elevresultater, faglig funderte tiltak og god tilpasset opplæring og læring for alle elever.

Skolen har også over tid hatt gode resultater på de fleste områdene i elevundersøkelsen, men har litt å gå på når det gjelder antall elever som opplever krenkelser på skolen. Dette arbeidet er ferskvare og må prioriteres høyt av lærere, AKS-ansatte, kontorpersonalet og skoleledelsen. Vi har alle et ansvar for at elevene skal trives og at vi i fellesskap jobber mot målet om en mobbefri skole. Skolen legger stor vekt på det forebyggende arbeidet, og har tydelig fokus på god klasse- og undervisningsledelse i tillegg til trivselsfremmende aktiviteter. Skolen vil i sin strategiske plan prioritere å øke personalets kompetanse knyttet til de sårbare barna, der kunnskapsgrunnlaget til Barnevernehjernet ligger til grunn.

Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for prioriteringer i strategisk plan, er hentet fra samarbeid og informasjon fra elevråd, samarbeid med trinnledere i plangruppa, ledelsens skolevandring og deltagelse i teamtid og på fellestid. I tillegg har skolen benyttet den informasjonen som ligger i resultatene fra nasjonale prøver for 5. og 8. trinn, kartleggingsprøvene på 1.-3. trinn, samt elevundersøkelsen og brukerundersøkelsen for AKS.
I utarbeidelsen av strategisk plan har skolens ledelse samarbeidet med skolens plangruppe, som består av trinnleder fra hvert trinn. Hovedføringene i planen har vært gjenstand for drøftelser i MBU. Skolens elevråd har også vært involvert i utvikling av noen av tiltakene i strategisk plan. For aktivitetsskolen har skolens ledelse samarbeidet med baseledere i utarbeidelsen av mål og tiltak. Mål og tiltak for skole og aktiviteteskolen skal henge sammen og skape en enhet.