Strategisk plan

Skrivebok og penn

Bestum skole har over tid hatt svært gode resultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Skolen er opptatt av å opprettholde et høyt læringstrykk hvor basisfagene står sentralt og der de praktisk-estetiske fagene fortsatt skal styrkes. Skolen har ambisjoner om å prestere svært godt faglig med ytterst få elever på nivå 1 og et stort flertall på nivå 3 på nasjonale prøver. Skolen har over tid sett en tendens til noe svakere prestasjoner i regning, både på den statlige kartleggingsprøven for 1. -3. trinn, og på nasjonale prøver på 5. trinn. I strategisk plan for 2021 prioriteres derfor matematikkfaget og regning som grunnleggende ferdighet.

Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet. Bestum skole har over tid jobbet med tilpasset opplæring gjennom varierte arbeidsmetoder og læringsarenaer. I innføring av LK20 har skolen i tillegg fokusert på tverrfaglighet – at det er sammenheng mellom fag og fagområder. Dette arbeidet videreføres i 2021. Skolen vil i løpet av 2021 innføre læringsbrett på 1.-6. trinn. Læringsbrettet skal sammen med andre metoder og læringsressurser legge til rette for elevaktivitet, kritisk tenkning og varierte arbeidsformer.

Skolen har over tid hatt gode resultater på de fleste områdene i elevundersøkelsen, men har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder antall elever som opplever krenkelser på skolen. Dette arbeidet er ferskvare og må prioriteres høyt av lærere, AKS-ansatte, kontorpersonalet og skoleledelsen. Vi har alle et ansvar for at elevene skal trives og at vi i fellesskap jobber mot målet om en mobbefriskole. Skolen legger stor vekt på det forebyggende arbeidet, og har tydelig fokus på god klasse- og undervisningsledelse, felleskapende undervisning og aktiviteter i AKS, en traumeinformert tilnærming i tillegg til trivselsfremmende aktiviteter.

Skolen vektlegger også målet om at Osloskolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elev for å sikre faglig progresjon og sosial utvikling. På Bestum skole skal alle elever møte ansatte som har tro på dem, stiller krav og har forventinger til dem og som veileder og støtter dem i deres faglige og sosiale utvikling. Alle elever har mulighet for utvikling – og vi skal bidra til at våre elever har tro på egne evner og mulighet for utvikling. Et godt samarbeid med Aktivitetsskolen er svært viktig for at den enkelte elev skal ha mulighet til å utvikle sitt fulle potensial. Skolen vektlegger derfor målet om at Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltagelse og kvalitet i AKS sitt arbeid.

Bestum skole bygger sitt utviklingsarbeid på et bredt kunnskapsgrunnlag og skal videreutvikle sitt profesjonelle felleskap. Skolens ledelse får mye viktig informasjon om skolen gjennom skolevandring, deltagelse på trinntid, i samarbeid med skolens plangruppe og gjennom deltagelse på elevråd og informasjon fra skolens elevpanel. Sammen med resultater fra nasjonale prøver, kartlegginger og undersøkelser, danner dette et bredt kunnskapsgrunnlag som gir utgangspunkt for prioriteringer og satsningsområder. Skolen er opptatt av å skape et profesjonelt fellesskap i personalet, der erfaringsdeling, observasjon av hverandres undervisning samt systematisk evaluering og forbedring av skolens praksis vektlegges.

Som følge av at skolen har hatt høy grad av utskiftninger i sitt personale de siste årene, er det svært viktig for skolen å vektlegge målet om at Osloskolen skal rekruttere og beholde høyt kvalifiserte personale. Skolen vil i kommende periode spesielt prioritere å rekruttere og beholde personale med matematikk- og realfagskompetanse.

Bestum skole har i strategisk plan for 2021 lagt vekt på følgende:

Utvikling av gode regneferdigheter tidlig i skoleløpet er viktig for å fullføre og bestå videregående opplæring. Som følge av noe svakere prestasjoner i faget de siste årene, vil regning som grunnleggende ferdighet i alle fag og kompetanseheving i matematikk bli prioritert. Kompetansehevingen vil ta sikte på å utvikle både fagkompetanse og analysekompetanse i faget og må ses i lys av fagfornyelsen samt Peter Liljedahls forskning knyttet til god matematikkundervisning. Skolen vil også prioritere ansatte som ønsker videreutdanning i matematikk, og rekruttere ansatte med faglig fordypning i faget.

Bestum skole er opptatt av tidligere innsats. For oss betyr dette at vi skal ha solide og gode systemer som bidrar til at skolen så tidlig som mulig fanger opp at elever strever, og at vi setter inn faglig funderte og effektive tiltak, uavhengig av hvilket klassetrinn eleven tilhører. Elevresultater skal benyttes til å sikre god undervisningspraksis, tilpasset opplæring og oppfølging av den enkelte elev. Skolen vil i strategisk plan for 2021 legge vekt på å videreutvikle personalets analysekompetanse, og utvikling av en enhetlig praksis for skolen når det gjelder oppfølging og bruk av elevdata. Vi er opptatt av at analysen bidrar til en bred forståelse av elevenes kompetanse i fagene og at det settes inn riktige og faglige funderte tiltak på skole, trinn- og enkeltelevsnivå. Elevene skal være særlige viktige samarbeidspartene for skolen, og skal medvirke i sin egen læringsprosess og faglige utvikling.

For at skolen skal nå sitt mål om å gi den enkelte elev gode grunnleggende ferdigheter, solid faglig kunnskap og kompetanse, er tilpasset opplæring, elevenes motivasjon for faget og elevaktive arbeidsformer en forutsetning. For at våre elever skal fullføre og bestå videregående opplæring, må elevene oppleve skolen og arbeid med fag som motiverende og relevant og se sammenhenger mellom de ulike fagene. Vi mener at god tilpasset opplæring, varierte arbeidsformer og arenaer som stimulerer til kreativitet, nysgjerrighet og kritisk tenkning, vil gi den enkelte elev mestringsopplevelser og faglig kunnskap samt virke forebyggende for negativ elevadferd og uro i klasserommene. Skolen har i strategisk plan for 2021 prioritert innføring av læringsbrett på 1.- 6. trinn. Læringsbrettet skal sammen med andre metoder og læringsressurser legge til rette for elevaktivitet, kritisk tenkning og varierte arbeidsformer. Læringsbrettet skal benyttes i alle fag og bidra til tverrfaglighet og dybdelæring. Gjennom bruk av læringsbrett skal elevene kunne bruke digitale ressurser til å utforske, være skapende og løse praktiske utfordringer i fagene. Læringsbrettet skal legge til rette for at elevene skal kunne finne, behandle og navigere i digitale kilder, utøve digital kildekritikk og velge ut relevant informasjon, samt kommunisere digitalt. Læringsbrettet gir elevene mulighet til å bruke digitale verktøy og medier til inspirasjon, utprøving, dokumentasjon og presentasjon. Skolen vil i dette arbeidet prioritere kompetanseheving av hele personalet gjennom skolebesøk og kurs samt praktisk arbeid i fellestid. Utvikling av kompetanse vil også skje gjennom deling av erfaringer, evaluering og forbedring av skolens praksis.

Som grunnlag for all læring, ligger et trygt og godt læringsmiljø, preget av inkludering, respekt, toleranse og raushet. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. Elevmedvirkning skal prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. Bestum skole har over flere år hatt stort fokus på godt forebyggende arbeid og har utviklet gode rutiner og systemer for arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. På bakgrunn av resultater på elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen samt forståelsen av at et godt elevmiljø er "ferskvare", prioriteres målet også i strategisk plan for 2021. Prioriterte områder er god klasseledelse og ledelse av aktiviteter i AKS, helhetlig planlegging og felleskapende undervisning og aktiviteter i aktivitetsskolen samt å sikre praksis i tråd med skolens felles elevsyn. Skolen forankrer sine tiltak og kompetanseheving av personalet i nyere mobbeteori. Skolen vil også videreføre og videreutvikle noen av tiltakene fra forrige års strategiske plan – utvikling av elevenes sosiale kompetanse gjennom blant annet Zippys venner på 1.-4. trinn og Passport på 5.-7. trinn, SamLek timer og klassens time samt videreutvikling av skolens sosialpedagogiske team.

Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for prioriteringer i strategisk plan er hentet fra samarbeid og informasjon fra elevråd og elevpanel, samarbeid med trinnledere i plangruppa, ledelsens skolevandring og deltagelse i trinntid og på fellestid. I tillegg har skolen benyttet den informasjonen som ligger i resultatene fra nasjonale prøver for 5. og 8. trinn, kartleggingsprøvene på 1.-3. trinn, samt elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen. I utarbeidelsen av strategisk plan har skolens ledelse samarbeidet med skolens plangruppe, som består av trinnleder fra hvert trinn. Hele lærerkollegiet har deltatt i evalueringen av forrige års strategiske plan samt kommet med innspill til satsningsområder for kommende år. Hovedføringene i planen har vært gjenstand for drøftelser i MBU.