Hovedseksjon

Strategisk plan

Bestum skole har tradisjonelt hatt gode resultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn, men resultatene har de siste årene variert i kvalitet fra år til år. Skolen er opptatt av å opprettholde et høyt læringstrykk og sikre god kvalitet i undervisningen, slik at alle elever opplever mestring og faglig progresjon. Skolen har ambisjoner om å prestere svært godt faglig, med ytterst få elever på nivå 1 og et stort flertall på det øverste nivået på nasjonale prøver 5. og 8. trinn.

Skolen har hatt stabilt gode resultater på de fleste områdene i elevundersøkelsen, men har et forbedringspotensiale når det gjelder å utvikle en felles og kvalitativt god vurderingspraksis. Skolen har som ambisjon å utvikle en vurderingspraksis som fremmer læring og lærelyst, og som bidrar til at elevene utvikler kompetanse i fagene gjennom å være hovedaktører i sine lærings- og vurderingsprosesser. Samtidig vil skolen legge vekt på å utvikle de ansattes analysekompetanse, slik at kvalitative og kvantitative data legger grunnlag for god tilpasset opplæring og justering av undervisningspraksis. Forskning viser at god underveisvurdering har stor betydning for elevenes motivasjon, mestring og faglige utbytte, og skolens fokus på kvalitet i vurderingsarbeidet skal bidra til stabilt gode elevresultater og progresjon for den enkelte elev.

For at våre elever skal fullføre og bestå videregående opplæring, må elevene oppleve skolen og læring som motiverende og relevant. Å utvikle elevenes evne til etisk og kritisk tenkning, og å kunne benytte sin kompetanse til å løse komplekse og aktuelle problemstillinger i kjente og ukjente situasjoner, er også en viktig del av skolens oppdrag og mandat. Å kunne være utforskende, kreativ og samarbeidende er viktige ferdigheter for videre utdanning og arbeidsliv. Skolen har i strategisk plan for 2024 prioritert arbeid med de tre tverrfaglige temaene i LK 20, og vil gjennom arbeid med aktuelle problemstillinger søke å utvikle elevenes ferdigheter og kompetanse. Elevene skal gjennom arbeid med problemstillingene få anledning til å medvirke og ta medansvar i egen læringsprosess og i skolens læringsfelleskap.

Bestum har som ambisjon at alle elever opplever en trygg og inkluderende skole. Målet er at den enkelte elev har god utvikling faglig, sosialt og emosjonelt gjennom å være en del av Bestum-felleskapet. Som grunnlag for all læring, ligger et trygt og godt læringsmiljø, preget av inkludering, respekt, toleranse og raushet. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. Bestum skole har over flere år hatt stort fokus på godt forebyggende arbeid og har utviklet gode rutiner og systemer for arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. I årets strategiske plan vektlegges videreutvikling av de ansattes kompetanse og verktøykasse knyttet til inkluderende undervisning, slik at samtlige elever opplever å være en likeverdig del av felleskapet og læringsmiljøet i skole og AKS. I arbeidet med inkluderende spesialundervisning vil skolen ha hovedfokus på kvalitet i relasjoner og interaksjoner i alle ledd av organisasjonen.

Bestum skole vil i 2024 videreutvikle sitt profesjonelle felleskap for å nå ambisjonene i strategisk plan. Skolen vil prioritere forankring i teori og grunnlagsdokumenter samt trening og øving på sentrale satsningsområder i felleskap og på ulike arenaer, å holde et kritisk blikk på egen praksis samt planlegging og evaluering av undervisning i skolen og aktiviteter i AKS.