Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

SMU

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltagelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet, både det fysiske og det psykososiale. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet på skolen.

Skolemiljøutvalget på Bestum skole har møter i slutten av hvert semester.

Skolemiljøutvalget på Bestum består av to foreldrerepresentanter, leder og nestleder i elevrådet, kontaktlærer for elevrådet og en kommunal oppnevnt representant.

Skolemiljøutvalgets medlemmer

Pia Thoresen - rektor

 - politisk representant

 - foreldrerepresentant

Sigvor Skjeie - ansattrepresentant

 - elevrepresentant

 - elevrepresentant

 - foreldrerepresentant:

 - oreldrerepresentant: