Hovedseksjon

Driftsstyret

Standardreglement for driftsstyrene i osloskolen (pdf)

Endringer i standardreglement for driftsstyrene i Osloskolene - Byrådsak 158 av 02.09.08 (pdf) og vedtak (pdf)

Driftsstyrets oppgaver:

 • Sikre produksjonen i henhold til mål
 • Sikre forsvarlig drift innenfor fastsatte rammer
 • Sikre best mulig ressursutnytting
 • Kontrollere resultatoppnåelse

Driftsstyret er et kollegialt organ som:

 • Sammen representere eiers interesser
 • Bygger på at styremedlemmene representerer felles interesser
 • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers retningslinjer
 • Skal fremme skolens formål

Driftsstyrene delegerer myndigheten til rektor - oversikt finnes i referatpermen.
Noe er pålagt delegert:

 • Personal- og elevsaker
 • Daglig økonomistyring
 • Daglig pedagogisk styring

Driftsstyrets oppgaver:

Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de oppgaver som følger av skolelovene og delegeringene.
Driftsstyret skal føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.
I henhold til Reglementet for driftsstyrene § 3-4 skal driftsstyret ved den enkelte skole ivareta følgende oppgaver:

 • ha avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for Skoleetaten
 • ha ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som følger av § 3-1 og § 3-3
 • ha ansvar for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom styret og rektor
 • ha ansvar for å vedta skolens budsjett, samt strategisk plan og årsplan. Årsbudsjettet behandles innenfor de rammene, de spesifiserte kravene og den fristen etatssjefen setter i henhold til instrukser
 • ha ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering
 • behandle saker om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. dersom saken bare berører egen skole
 • ha ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet
 • være rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen
 • avgi uttalelser i saker som forelegges det, herunder saker som skolen får til høring
 • ha uttalerett ved tilsetting av rektor
 • avgi innstilling eller framsette forslag til etatssjef i saker som skal avgjøres av et overordnet organ

Ut over uttalerett i tilsetting av rektor, skal driftsstyret ikke behandle konkrete personal- og elevsaker, herunder enkeltvedtak , jfr. reglementet § 3-3.
Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultat av klagene.
Vedlagt følger delegert myndighet i henhold til Opplæringsloven.
Skoleadministrasjonen gjør oppmerksom på at § 8-1 i Forskriften om fritak fra opplæring og vurdering i sidemål, ikke er gjenstand for delegasjon. Begrunnelsen for dette er at dette er en elevrettighet som skolen skal administrere.

Oppdraget finnes i:

 • Bystyrets årlige budsjett
 • Bystyrets økonomiplan
 • Strategi og årsplan
 • Følge opp strategiske mål i Bystyrets budsjett og økonomiplan
 • Fastsette skolens egne satsningsområder i tråd med vedtatt mål og rammer

Driftsstyret

Bestum skoles driftsstyre 01.01.2023–01.01.2025

Leder: 

Cecilie Smith Christensen - foresatt

Nestleder:

Ola Smeby - politisk valgt

Øvrige medlemmer:

Åse Lundekvam - politisk representant

Karl André Skau - politisk representant

Hege Skraastad - foresatt

Stine Holm Gundersen -ansatt

Erika Acosta - ansatt

Varamedlemmer:

Ayna Mousavi - politisk representant

Kjell Omdahl Erichsen - politisk representant

Randi Gerd Øverland - politisk representant

Helge Benum - foresatt

Oliver Hinchey - foresatt

Christine Hole - ansatt

Karianne Spolén Pedersen - ansatt

Møtetider

Møtetid 17.00-19.00.

Møtene holdes på rektors kontor.