Elevaktivt tilbud

Elevene skal inspireres til å medvirke i utformingen av tilbud som gis på AKS. Elevene har rett til å si sin mening og bli hørt i alt som handler om dem. Medarbeidere i AKS tar hensyn til dette i arbeidet med elevene. Medarbeiderne på AKS skal invitere elevene med i samarbeidet om innholdet i AKS. AKS skal sørge for elevenes medvirkning i skolemiljøet, og i elevens egen hverdag på AKS. Elevenes opplevelse av hvordan de har det på skolen skal tas på alvor. Elevene skal oppleve at deres deltakelse blir anerkjent og at den er ønsket og brukt videre av medarbeiderne. Barns medvirkning omhandles både i FNs barnekonvensjon, Grunnloven og opplæringsloven. Det å medvirke betyr for eksempel å delta, si hva man ønsker, engasjere seg, ta del i og være med. Begrepet medvirkning må forstås bredt og selv de yngste elevene har kompetanse til å medvirke. Medarbeiderne har kunnskap om hvordan elevenes meninger kommer til uttrykk og leter aktivt etter deres meninger og perspektiver. Alle elever skal få ytre seg og ha innflytelse på tilbudene i AKS. De skal få bidra aktivt både når det gjelder planlegging, gjennomføring og vurdering av tilbudet og aktiviteter. Denne medvirkningen skal være alderstilpasset.

AKS-rådet

Elevbedriften